YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz e dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editör tarafından bilinir ve gizli tutulur. 

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım kurallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem tarafından istenen düzeltmeler sistemden görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara mail yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için iki kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her iki talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Yazarlar, “Yayın Hakları Devir Formu”nu (buradan ulaşabilirsiniz) doldurup, dergi sisteminde yer alan ilgili bölüme .pdf formatında yüklemelidirler.

15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar muhatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz. 

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve iletişimden sorumlu yazara mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

  1. Yazım Kuralları:
  • Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

• Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 10 punto olmalı ve tüm içerik 1 satır aralığında yazılmalıdır.

• Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

• Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası verilmiş olmalıdır.

• Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

• İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce başlık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır.  Özet, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir.

• Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar notu” başlığı altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: YAZAR NOTU: Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bildiri olarak sunulmuştur.

• Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

• Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

• Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

• Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, kalın (bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır.  Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 10 punto olmalıdır.  Tabloya ait açıklamalar ve kaynak gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21. Başka kaynaktan alınan tablo ve figürlerin altında parantez içerisinde kaynak tam olarak belirtilmelidir. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya da  “a, b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

  • Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin,  Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750-1000 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.
  • Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract)verilerek yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun;  Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 

MAKALE İÇİ REFERANSLAR:

 • Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek makale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa Numarası)

• İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile yerini alır.

•  Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

• Alıntılar  30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak verilir.

• Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007:2345)

  • Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005:36) çalışmasında ……….
  • İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngilizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007:20)

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012:236).

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al.” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 2007:156).

• Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

• Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)

 

KAYNAKÇA YAZIM METODU:

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

  • Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.” İbaresi yer almalıdır. Son yazardan sonra,”vd.” veya “et al.” ibarelerinden önce “&” simgesi yer almalıdır.
  • İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.

 

* Kitap

SEVİL, Ü., & YANIKKEREM, E. (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir Güven Kitabevi, ss.36-66.

*Kitap Bölümü

TAŞKIN, L. (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, Ankara, Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545.

SEVİL, Ü. (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı , İstanbul, Türkiye: Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90.

BAYIK, A. (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.),Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, ss.13-26.

BURGHARDT, G.M. (1984). On the origins of play. In P. K. Smith (Ed.), Play in Animals and Humans, Oxford, England: Basil Blackwell,pp.5-42.

* TNSA Kaynak Gösterimi:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ. (2014). 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığıve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye

* Çeviri Kitap

DÖLEN İ., & ÖZDEĞİRMENCİ Ö. (2006). Diyabetes Mellutus ve gebelik. İçinde N.M. Çiçek, C. Akyürek, Ç. Çelik, A. Haberal (Çev.) Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Ankara, Türkiye: Güneş Kitabevi, ss.435-450.

* Üç Yazarlı Kitap

ATALAY, M., ALPAR, Ş., & ÇAKIRCALI, E. (1997). Hemşirelik esasları el kitabı. İstanbul, Türkiye: Birlik Ofset.

* Dergide Makale

AKYÜZ, A., KAYA, T., & ŞENEL, N. (2007). Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5), 331-335.

EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., & SARUHAN, A. (2014). Ege Bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulamalar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 22-35. doi: 10.17371/UHD.2014018935

TOSUN, N., OFLAZ, F., AKYÜZ, A., KAYA, T., YAVA, A., YILDIZ, D., & vd. (2008). Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 50(3), 164-171.

ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., & et al. (2012). Determination of knowledge requirements and health practices of adolescent pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2), 171-178.

* Yayınlanmamış Tez

ER, N. (2012). Riskli erken doğumda antenatal risk faktörlerinin analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Edirne

FIRAT, A. (2005). Preterm eylem tedavisinde nifedipin’in etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul

ÇAM, E. (2009). Erken doğuma neden olan risk faktörleri. Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Zonguldak

* İnternette Yazarı Belli Olan Yazı

ERİŞİM TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. (2015). İstatistiklerle Kadın, 2014. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18619, Erişim Tarihi: 06.05.2015

KELLNER, D. (2012). Cultural studies and philosophy: Intervention. http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf , Accessed: 12.03.2012 

SANTORO, K.,  SCHOENMAN, J.,  SCHMIDT, E., &  SHEPPARD, M. (2010). Preventing adolescent injury: The role of health plans. CSN/NIHCM Issue Brief. http://www.nihcm.org/pdf/InjuryIssueBrief.pdf, Accessed: 30.11.2014

SİSTEME GİRİŞ

 

Yanında * simgesi bulunan bölümlerin doldurulması zorunludur.
Yazar Adı Soyadı: Makalede adı bulunan tüm yazarlar isim sıralamasına göre sisteme yazılmalı, yazar soyadları mutlaka büyük harfle yazılmalı ve yazar isimleri virgül ile birbirinden ayrılmalıdır (Yazarlara Bilgi Sistem Girişi).

Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web üzerinden kayıtlı olunan bu sisteme girilmelidir (Yazarlara Bilgi madde 19). Makaleler için ayrıca kapak sayfasının yüklenmesine gerek yoktur.

Çalıştığı Kurum: Sırasıyla her bir yazarın kurum bilgileri ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı ve aralarına virgül konulmalıdır (Yazarlara Bilgi Sistem Girişi).

E-mail: İletişimden sorumlu yazara aittir. Sisteme makaleyi yükleyen yazarın bilgisi yer alır.

Bu bilgi, dergide makale altında dipnot şeklinde belirtilecektir (Yazarlara Bilgi Sistem Girişi).

Makale Başlığı: Konu başlığı büyük harflerle yazılmalı. İngilizce başlıkta büyük harf kullanırken “I, O, U, G” harflerinin kullanılmasına dikkat edilmeli. Konu başlığının hakem önerilerine göre değiştirilmesi durumunda, sisteme aynı ID no ile giriş yapılarak konu başlığı da düzeltilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir (Yazarlara Bilgi madde 19).

Etik Kurul: Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. Ayrıca Yazarlar, “Etik Kurul Raporunu" dergi sisteminde yer alan ilgili bölüme .pdf formatında yüklemelidirler. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair imzalı belge, dergi sisteminde yer alan ilgili bölüme .pdf formatında yüklenmelidir

NOT: Hakem değerlendirmeleri sistem üzerinden görülebilmektedir. Sisteme düzeltilmiş makalenin yüklenebilmesi için, iki hakem değerlendirmesinin de tamamlanmış olması ve sistemden “Düzeltme” verilmesi gerekir. Sistem düzeltmesi verilmediğinde yazar düzeltilmiş makaleyi aynı ID no ile yükleyemez. Aynı makale için farklı ID no ile yeni belge girişi yapılması durumunda yeni giriş sistemden silinecektir.  Yazarların makalenin süreci ile ilgili bu bilgilere dikkat etmesi, sorun yaşanması halinde yeni belge girişi yapmadan uhd.dergi@gmail.com adresine eposta göndermesi gerekmektedir.

Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir.