Year:2017   Issue: 9   Area: Mother Health  

Ayşe TULAY, Gülbu TANRIVERDİ
COMPARISON OF POSTPARTUM WOMEN CARES IN DIFFERENT CULTURES: QUALITATIVE RESEARCH
 
Aim: The purpose of this study is to compare the postpartum cares provided to puerperal women with different cultural backgrounds. Method: This qualitative was carried out in puerperal women from four different regions, who reside in Çanakkale. While one of the groups include those from the East and the South Eastern Anatolia Region, the other group is composed of those from the Marmara and Aegean Region. The purposive sampling was used and a total of 17 puerperal women were included in the study. The data were collected through the semi-structured interview form, which was formed based on “Guideline for Identifying the Cultural Characteristics of Puerperal Women.” The data were obtained by the researcher through voice recording and note taking techniques at the homes of the puerperal women by means of in-depth analysis. Prior to the study, were taken from the ethics committee approval and institutions permission, and were taken written and verbal consents from participant. The data were evaluated through descriptive analysis method. Results: Women in the East and the South Eastern Anatolia Region do not take a bath for about a week during the postpartum period; women in the Marmara and Aegean Region do not change their hygiene routines; women in the East and the South Eastern Anatolia Region restrict their fluid consumption; women in the Marmara and Aegean Region adopt a diet including more liquid foods; women in the East and the South Eastern Anatolia Region adopt a diet that contains more flour, fats, and sweets so that they can have a higher milk supply; women in the Marmara and Aegean Region prefer to consume more fluids, vegetables and fruits. Both groups practice belly binding to allow uterine involution. Conclusion: Although there are cultural differences and similarities between the puerperal women, both groups adopt certain practices, which may be considered harmful. In accordance with the findings, it may be suggested to take into consideration the cultural differences of puerperal women in providing and planning postpartum care for them.

Keywords: Postpartum Period, Cultural Rifferences, Care, Puerperal Women, Comparison, Qualitative Research

Doi: 10.17367/JACSD.2017.1.002

FARKLI KÜLTÜRLERDEKİ KADINLARDA LOHUSALIK BAKIMININ KARŞILAŞTIRILMASI: NİTEL ARAŞTIRMA
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı farklı kültürlerdeki lohusa kadınlarda, lohusalık bakımını karşılaştırmaktır. Yöntem: Nitel türde olan bu araştırma Çanakkale il merkezinde yaşayan, dört farklı bölgeden göç gelmiş olan kadınlarda yapıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden göç gelmiş kadınlar bir grubu, Marmara ve Ege Bölgesinden olan kadınlar diğer grubu oluşturdu. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanıldı ve 17 lohusa kadın çalışmaya dâhil edildi. Verilerin toplanmasında “Lohusalarda Kültürel Özellikleri Tanılama Rehberi” doğrultusunda oluşturulan, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı. Veriler derinlemesine görüşme yöntemi ile lohusaların evinde, araştırmacı tarafından ses kaydı ve not alma yoluyla toplandı. Veriler betimsel analiz yöntemi ile alanyazın kod listesi (bu rehberin başlıklarını içeren) oluşturularak çözümlendi. Araştırmaya başlamadan önce etik kurul onayı, kurum izni ve çalışmaya dahil edilenlerden yazılı ve sözlü onam alındı. Bulgular: Araştırmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden kadınların doğum sonrası yaklaşık bir hafta banyo yapmadıkları, sıvı kısıtlamasına gittikleri, kadınların sütü olsun diye unlu, yağlı, şekerli yiyecek ve içecekleri tükettikleri; Marmara ve Ege Bölgesinden göç gelmiş kadınların ise hijyen alışkanlıklarının değişmediği, sulu yiyecekler tükettikleri; sütü arttırmak için bol sıvı, sebze ve meyve tükettikleri saptandı. Her iki grubunda uterus involüsyonu için karınlarını sardıkları, cinsel ilişkiden ve soğuk yiyeceklerden sakındıkları saptandı. Sonuç: Lohusalar arasında kültürel farklılık ve benzerlikler olduğu gibi her iki grupta da zararlı olarak nitelendirilecek uygulamalar belirlendi. Sonuçlar doğrultusunda lohusaya bakım verilirken kültürel farklılıkların tanımlanması ve bakımın planlanmasında kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Lohusa, Lohusalık Dönemi, Kültürel Farklılık, Bakım, Karşılaştırma, Nitel Araştırma

Doi: 10.17367/JACSD.2017.1.002

Tam Metin