Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Ebelik Anabilim Dalı  

Hülya KAMALAK, Ayden ÇOBAN
YÜKSEK RİSKLİ GEBELERİN YAŞADIĞI ANTEPARTUM SEMPTOMLARIN GEBELİK UYUMUNA ETKİSİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, yüksek riskli gebelerin yaşadığı antepartum semptomların gebelik uyumuna etkisini incelemektir. Yöntem: Araştırma Ocak 2013-Eylül 2015 tarihleri arasında, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Doğum Polikliniği’nde, karşılaştırmalı-tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmaya 64 yüksek riskli ve 128 kontrol grubu gebe dahil edilmiştir. Gebeler gelişigüzel yöntemle seçilmiştir. Araştırmanın verileri “Gebe Tanıtım Formu”, “Antepartum Semptom Kontrol Listesi” ve “Prenatal Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Yüksek riskli ve kontrol grupları aile tipi, eğitim, gelir, çalışma, sosyal güvence durumları ile eşin yaşı, eğitimi, çalışma durumu ve obstetrik özellikler bakımından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak grupların benzer olduğu belirlenmiştir. Yüksek riskli ve kontrol grubundaki gebelerin yaşadığı antepartum semptomlar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Gebelerin PKDÖ toplam puan ortalaması yüksek riskli gebeler için 139.95±20.30 iken, kontrol grubu için 14.,71±24.06 olarak saptanmış olup iki grup için olumlu gebelik uyumu olarak değerlendirilmiştir. Grupların PKDÖ ve alt ölçeklerinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Diğer gebelerle benzer antepartum semptom yaşayan yüksek riskli gebelerin gebeliğe uyumları benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Risk, Gebelik, Semptom, Uyum

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.6

THE EFFECT OF ANTEPARTUM SYMPTOMS EXPERIENCED BY HIGH-RISK PREGNANT WOMEN TO PREGNANCY COMPLIANCE
 
Objective: The aim of this study is to investigate the effect of antepartum symptoms experienced by high-risk pregnant women to pregnancy compliance. Method: This research was conducted at Adnan Menderes University Research and Application Hospital Maternity outpatient clinic between January 2013 - September 2015 as a comparative-descriptive study. Pregnant women were assigned as the study sample which included 64 high-risk pregnancies and 128 normal pregnant women as the control group. Pregnant women included in the study were selected randomly among the ones. The data for this research were collected by the use of "Pregnant Identification Form", "Antepartum Symptom Checklist" and "Prenatal Self Evaluation Questionnaire (PSEQ)". Results: When high-risk and control groups were compared in terms of family type, education, income, work, social security conditions, and spouse's age, education, employment status and obstetric characteristics, the groups were found to be statistically similar.When antepartum symptoms experienced by pregnant women both in high risk and control groups were compared, there was no statistically significant difference between the groups. For pregnant women with high risk pregnancies PSEQ average total score was determined as 139.95 ± 20.30, while the average score was 141.71 ± 24.06 for the control group, hence these results were evaluated as positive pregnancy compliance for both groups. When scores of the groups obtained from PSEQ and subscales were compared, it was determined that there was no statistically significant difference. Conclusion: High-risk pregnancies experiencing similar antepartum symptoms to other pregnancies are similar to pregnancies.

Keywords: High-Risk, Pregnancy, Symptom, Compliance

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.6

Tam Metin