Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Çocuk Sağlığı  

Emine GEÇKİL, Elanur KALECİ, Zerrin ÇİĞDEM, Ayşe Şule KÜÇÜKGÜZEL
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN BEBEKLERDE CİLT DURUMUNUN İNCELENMESİ
 
Amaç: Araştırmanın amacı, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerin cilt durumlarının incelenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemi Konya il merkezinde bulunan bir hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan, cilt bütünlüğünü bozan herhangi bir dermatolojik hastalığı bulunmayan 73 bebekten oluşmuştur. Veriler yenidoğanların tıbbi özelliklerini içeren bilgi formu ve Yenidoğan Cilt Durum Skoru Ölçeği (YCDS) kullanılarak toplanmıştır. Yenidoğanların ilk değerlendirilmesi doğdukları ilk hafta içerisinde yapılmış ve ilk değerlendirmeden en az üç gün sonra ikinci değerlendirmeleri gözlem ile yapılmıştır. Veriler bilgisayar programında sayı, yüzdelik, paired sample t-test, one-way anova ve t testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya alınan yenidoğanların%64.4’sı erkektir. Bebeklerin %60.6’sı prematürelik ve eşlik eden sorunlar nedeniyle hastanede yatmakta, %95.9’u sezaryen ile doğmuş olup gestasyon süreleri 24-39 hafta ve doğum ağırlıkları 630-4400 gram arasında değişmektedir. Bebeklerin %13.7’sinde cilt kuruluğu ve görülebilir pullanma, %57.5’inde vücudun %50’sinden daha küçük alanda kızarıklık, %1.4’ünde ise daha yoğun bir kızarıklık ve soyulma tespit edilmiştir. Sonuç: Yenidoğanların cilt durumunu etkileyen birçok faktör olduğu belirlenmiş ve tüm bebeklerin cilt durumunun değerlendirilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Cilt Durumu, Cilt Bakımı, Hemşirelik

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.9

INVESTIGATION OF SKIN CONDITION OF NEWBORNS IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
 
Abstract: Aim: The purpose of this research is to examine the skin condition of the babies in the neonatal intensive care unit. Method: The sample of this descriptive study consisted of 73 infants who were hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit of a hospital in Konya province and had no dermatologic disease that disturbed skin integrity. The data were collected by means of a questionnaire form containing the demographic and medical characteristics of newborns and Newborn Skin Condition Rating Scale (NSCRS). The first assessment of newborns was made during the first week of birth and the second evaluations were made at least three days after the initial assessment. The data were analyzed by frequency, paired sample t-test, one-way anova and independent t test by computer programmes. Results: 64.4% of the newborns surveyed are boys 60.6% of the infants are hospitalized due to prematurity and accompanying problems, 95.9% are born with caesarean section, gestation times vary between 24-39 weeks and birth weights are between 630-4400 grams.13.7% of babies have skin dryness and 57.5% have visible erythema < 50% of body surface while 1.4% have breakdown in small localize area. Conclusion: It has been determined that there are many factors affecting the skin condition in newborns and it has been recommended to evaluate all babies’ skin characteristics.

Keywords: Newborn, Skin Condition, Skin Care, Nursing

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.9

Tam Metin