Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Diğer Bilim Dalları  

Adile TÜMER, Media SUBAŞI BAYBUĞA, Fatma BİRGİLİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA İLİŞKİN NAMUS ANLAYIŞI
 
Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin namus anlayışını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 400 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, “Sosyo-demografik Özellikler Soru Formu” ve “Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel testlerin anlamlılık düzeyleri için p<0.05 değeri kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %54.2’si erkek ve yaş ortalaması, 19.15±1.23’dir. Kadına ilişkin namus anlayışı (KİNATÖ) puan ortalaması 94.94±17.48 olup, en yüksek puan ortalamasının “eşitlikçi anlayış” alt boyutundan (47.72±6.46) alındığı, bunu “geleneksel namus anlayışı” (33.35±8.15) ve “evlilik öncesi cinsellik/namus anlayışı” (13.87±5.57) alt boyutlarının izlediği saptanmıştır. Cinsiyeti kadın olan, anne-baba eğitim durumu yüksek olan, il merkezinde yaşayan ve çekirdek aileye sahip olan öğrencilerin, KİNATÖ puan ortalamasının daha yüksek ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin genel olarak kadına ilişkin namus konusunda eşitlikçi/olumlu tutuma sahip oldukları, ancak geleneksel namus anlayışının da devam ettiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Kadın, Namus Anlayışı

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.10

UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTION OF WOMEN- RELATED HONOR
 
Aim: This study was performed to determine university student’s perception of women- related honor. Method: This descriptive study was conducted with 400 undergraduate students attending Mugla Sıtkı Koçman University in 2013. Data were collected by means of the “Attitude Scale for the Women-Related Conception of ‘Honor” (ASWRCH) and “Socio-Demographical Characteristics Form”. In data analysis, descriptive statistics, t test, and analysis of variance (ANOVA) were used. For significance of statistical tests, p<0.05 value was considered. Results: It was determined that the mean age of the students was 19.15±1.23 and 54.2% of the students were male. The mean score on the ASWRCH was 94.94±17.48. The highest mean score was taken from “egalitarian attitude between genders (47.72±6.46)” and it was followed by the other subscales of “traditional honor concept (33.35±8.15)” and “premarital sex/honor concept (13.87±5.57)”. It was determined that mean total ASWRCH scores of female students with elementary family living in city center, whose parents are highly educated, were higher and the difference was statistically more significant (p<0.05). Conclusion: It might be suggested that students within the scope of the study have egalitarian/positive attitudes towards women-related honor in general; nevertheless, the traditional perception of honor is sustained.

Keywords: University Student, Women, Perception of Honor

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.10

Tam Metin