Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Ebelik Anabilim Dalı  

Ayten DİNÇ, Seda SÖGÜT, Eda CANGÖL
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSELLİK VE AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç:Araştırma, üniversite öğrencilerinin cinselliğe bakış açılarının ve aile planlaması yöntemleri konusunda bilgi düzeylerinin incelenmesi amacı ile planlanmıştır.Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışmanın evrenini Nisan-Mayıs 2014 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler (n= 950) oluşturdu. Örneklemi 315 öğrenci oluşturdu.Bulgular: Öğrencilerin %52.4'ü kızdır. Cinsellik tanımlamalarının cinsiyete göre değiştiği saptanmıştır. Kız öğrencilerin %17.6’sının, erkek öğrencilerin %82.4’ünün cinsel beraberlik deneyimledikleri saptanmıştır (p<0.000). Öğrencilerin aileleri ile cinsellik konularında konuşanların oranı %35.6 olup, bu oran kızlarda erkeklere göre daha yüksek görülmüş (p<0.000) ve kızların anneleri ile erkeklerin babaları ile daha rahat konuştukları saptanmıştır. Öğrencilerin %68.9'u ilk cinsel eğitimin ailede verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin aile planlaması (AP) ile ilgili bilgi seviyeleri orta düzeydedir (%52.6). Sonuç: Öğrencilerin cinsel sağlık ve aile planlaması konularında yeterince bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. Üniversitelerde akran temelli eğitimler planlanmalı ve cinsel sağlık danışmanlık birimlerinin kurulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile Planlaması, Cinsel Sağlık, Üniversite Öğrencisi

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.77

DETERMINING THE KNOWLEDGE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT SEXUALITY AND FAMILY PLANNING
 
Aim: The study was designed to investigate the university students’ views on sexuality and their knowledge levels concerning family planning methods. Method: This is a descriptive study. The population of the study consisted of the students (n = 950) who were studying at the Vocational School of Social Sciences between April and May 2014. The sample consisted of 315 students.Results: 52.4% of the students are girls.Sexuality definitions varied according to gender. 17.6% of the female students and 82.4% of the male students experienced sexual intercourse (p<0.000). The rate of students who talked with their parents about the issues of sexuality was 35.6%, which was seen to be higher in females than males (p <0.000) and while female students talked more comfortably with their mothers, the male students talked more comfortably with their fathers. 68.9% of the students stated that the first sexual education should be given in the family. Knowledge level of the students about the family planning (FP) was moderate (52.6%). Conclusion: It has been determined that students do not have enough knowledge about sexual health and family planning issues. Peer-based trainings should be planned at universities and the establishment of sexual health counseling units is recommended.

Keywords: Family Planning, Sexual Health, University Students

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.77

Tam Metin