Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Çocuk Sağlığı  

Nurdan AKÇAY DİDİŞEN, Hatice UZŞEN
TRAJECTORY MODEL KULLANIMI: SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ TANILI ÇOCUĞUN BAKIMI
 
Hemşirelik disiplinine özgü bilgi üretimi araştırmalarda kuramların test edilmesi ile mümkündür. Hemşirelik kuramlarının amacı hemşirelik biliminin gelişmesini sağlamaktır. Hemşirelik kuram ve modellerinin kavramsal çatısı, hemşirelikte eğitim, yönetim, uygulama ve hemşirelik araştırmalarına temel oluşturmaktadır. Amaç: Bu çalışmada Spinal Musküler Atrofi (SMA) tanılı çocuk hasta ve ailesine kronik hastalığın yönetilmesinde trajectory model doğrultusunda hemşirelik bakımı verilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Trajectory model, Anselm L. Straus ve Juliet Corbin tarafından, çeşitli kronik hastalıkların interdisipliner araştırılması ile oluşturulmuştur. Trajectory terimi, kronik hastalığı yönetmek ve şekillendirmek için hastaları, aileleri ve sağlık çalışanları tarafından alınan önlemleri farklı aşamalar ve fazlar ile ifade etmektedir. Bulgular: Miadında 3100 gr. sezaryen ile bir devlet hastanesinde sağlıklı doğan kız bebeğin ailesi tarafından iki aylık olduğunda başını dik tutamadığı, kol ve bacaklarında hareketsizlik olduğu gözlenmiştir. İzmir ilinde bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran hastaya SMA tanısı konmuştur. Eğitim ve araştırma hastanesinde takip edilen hasta, ateş, öksürük, solunum güçlüğü şikâyetleri ile devlet hastanesine başvurmuş, buradan üniversite hastanesine sevk edilmiştir. Hasta ve ailesine trajectory modelin sekiz fazı doğrultusunda hemşirelik bakımı planlanmış, uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Sonuç: Kuram ya da modellerin hemşirelik uygulamalarında etkili kullanımları, hemşirelik kuramlarını test etmek ya da hemşirelik kuramlarını geliştirmek ve bu yolla mesleki bilgi birikimine katkı sağlamak açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Trajectory Model, Hemşirelik, Kuram, Spinal Musküler Distrofi

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.4

TRAJECTORY MODEL USAGE: SMA DIAGNOSED CHILDREN ASSESMENT
 
Knowledge production -specific to the nursing discipline- is possible by testing theories in the research period. The goal of nursing theories is to develop the science of nursing. Aim: In this study, it was aimed to provide nursing care in the direction of trajectory model in the management of chronic disease of pediatric patient and family with Spinal Muscular Atrophy (SMA). Method: The trajectory model was created by Anselm L. Straus and Juliet Corbin with the interdisciplinary investigation of various chronic diseases. Results: A healthy baby-girl was born in a state hospital. It has been observed that when this baby is two months old, the baby can not keep his head straight, and there is immobility in arms and legs. The patient who came to a hospital in Izmir was diagnosed with SMA. The patient came to the state hospital with complaints of fever, respiratory distress and was transferred to the university hospital. Nursing care was planned, applied and evaluated in the eight phases of trajectory model to patient and family. Conclusion: Effective use of theory or models in nursing practice is important in terms of testing nursing theories or developing nursing theories and thus contributing to professional knowledge accumulation.

Keywords: Trajectory Model, Nursing, Theory, Spinal Muscular Dystrophy

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.4

Tam Metin