Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Kadın Hastalıkları  

Gülden ARKAN, Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ
POSTPARTUM FİZİKSEL SEMPTOM ŞİDDETİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Amaç: Bu çalışma, postpartum dönemdeki kadınların yaşadıkları fiziksel semptomlar ve şiddetini belirleyen Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Metodolojik araştırma türüne uygun olarak yürütülen çalışmanın verileri Mayıs-Eylül 2016 tarihleri arasında il merkezindeki dört farklı Aile Sağlığı Merkezine başvuran, postpartum dördüncü haftadaki 154 anneden toplanmıştır. İlk uygulamadan dört hafta sonra, ikinci uygulamada 120 anneye ulaşılarak test tekrar test verileri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Birey Tanılama Formu” ve “Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı/yüzde, korelasyon analizi, Cronbach alfa analizi, test-tekrar test analizi, bağımlı gruplarda t testi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Ölçek orijinal ölçekteki gibi 18 maddeden oluşmaktadır ve alt boyutu yoktur. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.79’dur ve postpartum dördüncü ve sekizinci haftalarda uygulanan test-tekrar test ölçüm puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p=0.00). Doğrulayıcı faktör analizinde, uyumluluk değerleri RMSEA= 0.094 (p<0.05), SRMR=0.124, GFI=0.91, ve CFI=0.86 olarak saptanmıştır ve modelin uyum göstermediği belirlenmiştir. Sonuç: Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği Türkçe Formu geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu, Fiziksel Semptomlar, Geçerlik, Güvenirlik

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.2

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF POSTPARTUM PHYSICAL SYMPTOM SEVERITY SCALE
 
Aim: This study was conducted to evaluate Turkish validity and reliability of “Postpartum Physical Symptom Severity Scale” which identifies physical symptoms and severity of women in postpartum period. Method: This study was conducted as a methodological research with 154 mothers who are in the fourth week of postpartum in Family Health Centers in country center, between May and September, 2016. After four weeks from the first application, test data were collected again by reaching 120 mothers in the second application. Data were collected with “Personal Identification Form” and “Postpartum Physical Symptom Severity Scale”. In data analysis, percentage, correlation, Cronbach alpha, test-retest analysis, and dependent t-test method were used. Results: The scale consists of 18 items and has no sub-dimension as in the original scale. Cronbach’s alpha coefficient of the scale is 0.79 and no statistical difference was found in measurement score means of test-retest that was applied in fourth and eighth weeks of postpartum period (p=0.00). In confirmatory factor analysis, the compliance values were determined as RMSEA=0.094 (p <0.05), SRMR = 0.124 GFI = 0.91, and CFI = 0.86 and the model didn’t fit. Conclusions: Postpartum Physical Symptom Severity Scale is a scale that has validity and reliability for the Turkish people.

Keywords: Postpartum, Physical Symptoms, Validity, Reliability

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.2

Tam Metin