Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Çocuk Sağlığı  

Rana YİĞİT, Derya AKDENİZ UYSAL, Ayşe YÜKSEL SARI, Özlem GÜZEL
PEDİATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki benlik gelişim düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, Çukurova bölgesinde yer alan üniversite ve kamu hastanelerinin çocuk kliniklerinde çalışan 485 hemşire ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri, katılımcıların demografik özelliklerini içeren anket formu ve Klinik Hemşireler İçin Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği (HPBKÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, İndependent-samples T testi ile ANOVA testinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirenin %34,8’i 20-25 yaş, %28,9’u 26-30 yaş arasında olduğu, %92 kadın, %10,9’unun lise, %70,1 ’inin lisans ve % 2,9’unun lisansüstü eğitim düzeyinde olduğu, %58,1’inin 1-4 yıl, %14,8’inin ise 9 yıl ve üzeri pediatri kliniklerinde çalıştıkları belirlenmiştir. HPBKÖ genel puan ortalamaları ile Mesleki Memnuniyet, Mesleki Yetkinlik, Mesleki Tutum ve Beceri alt grup puan ortalamalarının orta düzeyin üzerindedir. HPBKÖ puan ortalamaları ile yaş, medeni durum, eğitim durumu, çocuk kliniklerinde çalışma süreleri, gündüz çalışmaları, çalışma pozisyonu, atanma şekli, mesleği isteyerek seçme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin Profesyonel Benlik gelişimleri, bireysel ve çalışma durumlarından etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Pediatri, Mesleki Benlik Saygısı, Hemşirelik

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.44

INVESTIGATION OF PROFESSIONAL SELF CONCEPT OF NURSES WORKING IN PEDIATRY CLINICS
 
Aim: This study was conducted as a descriptive study to determine the levels of professional self-development and the affecting factors of nurses working in pediatric clinics. Method: The study was conducted with 485 nurses working in the pediatric clinics of universities and public hospitals in the Çukurova region. The data were collected with the Socio-demographic Questionnaire and Professional Self-Concept Scale. In the analysis of the data, the Independent-samples T test and the ANOVA test were used. Findings: Of the nurses participating in the survey, 34.8% betwen years old 20-25, 92% of the women, 10.9% of the high school, 70.1% 2.9% were in post-graduate education, 58.1% were in 1-4 years and 14.8% in 9 years and above at pediatric clinics. NPSCS general mean, professional satisfaction, professional competence, professional attitude and skill subscale scores of the nurses was found above medium level. It was determined that there was a statistically significant relationship between NPSCS point average and age, marital status, educational status, working hours in child clinics, daytime work, working position, appointment type, occupational choice status. Conclusion: Professional identity of nurses working in pediatric clinics affect the development of individuality and working conditions.

Keywords: Pediatrics, Prefesional Self-Consept, Nursing

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.44

Tam Metin