Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Kadın Hastalıkları  

Filiz ÜNAL TOPRAK, Gülşen VURAL
NEUMANIN SİSTEM TEORİSİ İLE ENDOMETRİUM KANSERLİ BİR VAKANIN İNCELENMESİ
 
Amaç: Çalışmada, endometrium kanseri tanısı ile izlenen bir vakanın Neuman Sistemler Modeli’ne göre hemşirelik bakımı ele alınmaktadır. Araştırmanın Önemi: Betty Neuman, 1924 yılında Ohio’da bir çiftlikte doğmuştur. Hemşirelik hakkındaki ilk düşünceleri gençlik döneminde oluşmuştur. Kırsal kesimde büyürken halkın gereksinimlerini keşfetmiş ve hemşireliğe ilgi duymaya başlamıştır. Psikiyatri hemşireliğinde öncü olan Neuman, ilk modelini 1972 yılında “Sistemler Modeli” isimli kitabında yayınlayarak kuramını açıklamıştır. Sonuç: Neuman’ın Sistemler Modeli’nin (NSM) temelinde bütüncül bakış açısı, kavram ve süreçler yer almaktadır. NSM stresörler, stresörlere karşı bedenin direnci ve koruyucu girişimler ile birbirini etkileyen fiziksel, psikolojik, sosyokültürel, gelişimsel ve spiritual bileşim olarak tanımlanan beş değişkenin etkileşiminden oluşmaktadır. Bu değişkenler birbirlerini etkilemekle birlikte, tüm beden dengesini ve çevresinde yer alan faktörleri de etkilemektedir. NSM hemşirelik bakım ve uygulamalarının özel alanlarına adapte edilmiş ve uygulanmıştır. Bu alanlar; aile terapisi, halk sağlığı, rehabilitasyon ve klinik alanlardır. Hemşireliğin tüm alanlarında kullanılabilen model, hemşireliğin dışındaki disiplinler tarafından da kullanılabilmektedir. Çalışmamızda, NSM’ne göre hemşirelik bakımı verilen hastanın hastalığı, tedavisi, iyileşme süreci ve prognozu hakkında soru sorması desteklenmiş ve hemşirelik bakımı bütüncül bakış açısı ile gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endometrium Kanseri, Hemşirelik, Neuman’ın Sistemler Modeli

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.4

EXAMINATION OF A CASE INCLUDING ENDOMETRIUM CANCER WITH NEUMAN’S SYSTEM THEORY
 
Aim: In the study, nursing care according to the Neuman Systems Model is dealt with in a case with the diagnosis of endometrium cancer. The Importance of the Research: Betty Neuman was born on a farm in Ohio in 1924. The first thoughts about nursing were formed during the youth period. As she grew up in the countryside she discovered the needs of the people and began to be interested in nursing. Neuman, a pioneer in psychiatric nursing, explained her theory by publishing her first model in 1972 under the title “Systems Model”. Conclusion: Holistic perspective, concepts and processes are existed on the basis of Neuman’s Systems Model (NSM). NSM stressors are the interaction of five variables, physical, psychological, socio-cultural, developmental and spiritual, that interact with stressors and with body resistance and protective interventions. While affecting each other, these variables affect the whole body balance and the factors surrounding it. NSM has been adapted and applied to specific areas of nursing care and practices. These areas are as follows; family therapy, public health, rehabilitation and clinical fields. The model, which can be used in all areas of nursing, can also be used by the disciplines other than nursing. In our study, the questionnaire about the disease, treatment, healing process and prognosis of the nursing care patient was supported by NSM and nursing care was carried out with a holistic perspective.

Keywords: Endometrium Cancer, Nursing, Neuman's Systems Model

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.4

Tam Metin