Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Kadın Hastalıkları  

Sinem GÖRAL TÜRKCÜ, Sevgi ÖZKAN
KADIN SAĞLIĞINDA REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARI
 
Amaç: Bu derlemede kadın sağlığı alanında refleksolojinin bu alana yaptığı katkıların değerlendirilmesi ve refleksoloji ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın Önemi: Hemşireler, Tamamlayıcı ve İntegratif/Bütünleştirici Sağlık Yaklaşımlarını dünyada farklı sağlık alanlarında kul-lanmaktadırlar. Tamamlayıcı sağlık yaklaşımları bireylerin zihin, beden ve ruh olarak bütüncül bir şekilde değerlendirilmesini savunur. Bireylere bütüncül bakım verilmesi felsefesini taşıyan hemşireler, bakımlarına tamamlayıcı ve destekleyici yaklaşımları kaçınılmaz olarak dahil etmektedirler. Tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarının bir çeşidi olan refleksoloji geçmişten günümüze uzun yıllardır kadın sağlığı hemşireliği alanında kullanılmaktadır. Sonuç: Kadın sağlığı alanında yapılan literatür incelemesi sonucunda, refleksolojinin; meme ve jinekolojik kanserlerde, post-operatif dönemde, premenstrual sendromda, menopozal semptomlarda, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kullanıldığı belirlenmiştir. Refleksolojinin, doğumda algılanan ağrının azalması, doğum süresinin kısalması ve doğum sonu dönemde süt üretimini arttırdığı yönünde sonuçlar bulunmuştur. Refleksoloji uygulaması sonucunda, hem hastaların hem de sağlık personelinin bakıma ilişkin memnuniyet düzeyleri artmaktadır. Refleksoloji, kadın sağlığı alanında hemşirelerin hastaya bütüncül bakış açısı ile yaklaşmalarına ve iyileştirici bakım vermelerine de olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Refleksoloji, Hemşirelik

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.2

REFLEXOLOGY APPLICATIONS IN WOMEN’S HEALTH
 
Aim: This review aims to examine studies applying reflexology in the field of women’s health and evaluate the contributions of reflexology to this field. The Importance of the Research: Nurses use Complementary and Integrative Health Approaches in different healthcare fields around the world. Complementary and Integrative Health Approaches argue holistic evaluation of individuals as mind, body, and soul. As nursing bears the philosophy of holistic care for individuals, it inevitably involves complementary and supportive approaches in care. Reflexology, which is a type of complementary health approaches has been used for long years from past to present. Conclusion: As a result of the literature review conducted in the field of women’s health, it has been determined that reflexology is used in breast and gynecologic cancers, postoperative period, premenstrual syndrome, menopausal symptoms, pregnancy, birth and postpartum period. There are results indicating that reflexology decreases the pain perceived during birth, shortens the duration of birth and increases milk production in the postpartum period. As a result of reflexology practice, both patients and healthcare personnel are increasingly satisfied with their care. Reflexology also allows nurses in the field of women's health to approach the patient with a holistic perspective and to provide curative care.

Keywords: Women’s health, Reflexology, Nursing

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.2

Tam Metin