Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Kadın Hastalıkları  

Sevcan FATA, Merlinda ALUŞ, TOKAT, Neşe BAĞARDI, Bülent YILMAZ
İNFERTİLİTE SÜRECİNİN TANI VE TEDAVİ AŞAMALARINDA KADINLARIN STRES YAŞAMA DURUMLARI, NEDENLERİ VE ZAMANI
 
Amaç: İnfertilite sürecinin tanı ve tedavi aşamalarında kadınların stres yaşama durumları, nedenleri ve en yoğun stres yaşanan zamanları belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı çalışmadır. Mayıs-Ağustos 2016 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Kliniği’ne başvuran 154 infertil kadından veri toplanmıştır. Veri toplamada, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Stres Yaşama Durumu, Nedeni ve Zamanını Tanılama Formu” kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 32.77, %46.8’inin 1-2 yıl önce tanı aldığı, %35.1’inin 3-5 yıldır tedavi gördüğü ve %81.8’inin primer infertil olduğu saptanmıştır. Tanı alma sürecinde kadınların %88.3’ünün stres yaşadığı, stres nedenleri arasında en sık; çevredeki kişilerin soru sorması (%75.0) ve sürekli doktora gitmek zorunda kalmasının (%69.1) yer aldığı, stresi de en sık tanıyla ilgili test sonuçlarını beklerken (%40.5) ve tanıyı ilk öğrendiklerinde (%27.2) yaşadıkları saptanmıştır. Tedaviye başladıktan sonra, kadınların %89.0’ı stres yaşadığını, en sık çevreden gelen sorular (%62.8), sürekli doktora gitmek zorunda kalmaktan (%60.6) stres yaşadıklarını ve stresi en sık embriyo transfer günü (%27.7) ve tedavinin ilk günü (24.1) yoğun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: İnfertil kadınların çoğunun benzer nedenlerden dolayı tanı ve tedavi sürecinde stres yaşadıkları görülmektedir. İnfertilite sürecinin tanı ve tedavi aşamalarında ayrı ayrı kadınların stres yaşama durumları, nedenleri ve en yoğun stres yaşama zamanlarının belirlenmesi kadınlara streslerini azaltmak için uygun destek verilmesini sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Stres, Stres Nedenleri, Stres Zamanı

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.9

STRESS CONDITIONS, CAUSES AND TIME OF INFERTILE WOMEN IN INFERTILITY DIAGNOSIS AND TREATMENT PROCESS
 
Aim: To determine the stress conditions, causes and time of infertile women in infertility diagnosis and treatment process. Method: Descriptive study. Between May-August 2016, data were collected from 154 infertile women in Izmir in Vitro Fertilization Clinic by using "Personal Information Form" and "Stress Conditions, Causes and Time Recognition Form". Results: The average age was 32.77. The 46.8% of women were diagnosed 1-2 years ago, 35.1% were treated for 3-5 years and 81.8% were primer infertile. In diagnosis progress, 88.3% of the women experienced stress. Among the most common causes of stress were questions from the environment (75.0%), the necessity to see to a doctor constantly (69.1%), and the times when the stress was experienced the most deeply were when they were waiting for test results (40.5%) and when they first learned the diagnosis (27.2%). After the treatment started, 89.0% of the women stated that they experienced stress because of the most common causes which are questions from the environment (62.8%), and the necessity to see to a doctor constantly (60.6%). They experienced intense stress most deeply on the day of embryo transfer (27.7%) and the first day of treatment (24.1%). Conclusion: Infertile women experience stress during diagnosis and treatment due to similar reasons. Determining the stress conditions, causes and the time when intense stress increases mostly may provide appropriate support for women in reducing stress in diagnosis and treatment process.

Keywords: Infertility, Stress, Causes of Stress, Time of Stress

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.9

Tam Metin