Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Anne Sağlığı  

Yurdagül YAĞMUR, Gül TUZ DOĞANER
GEBELERİN ALDIKLARI PRENATAL BAKIMDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Araştırma gebelerin aldıkları prenatal bakımdan memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Analitik-kesitsel tipte yapılan araştırmaya bir üniversite ve bir devlet hastanesi gebe polikliniğine başvuran 305 gebe kadın katılmıştır. Veriler gebe bilgi formu ve prenatal bakım memnuniyet ölçeği kullanılarak 15 Mayıs - 15 Kasım 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için ANOVA ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin prenatal bakım genel memnuniyet puan ortalamasının 79.83±12.62 olduğu belirlenmiştir. Gebelerin eğitim düzeyi, çalışma durumu, çocuk sayısı, ölü doğum deneyimi ve ilk kontrol zamanının prenatal bakım memnuniyetini etkilediği belirlenmiştir. Sonuç: Gebelerin prenatal bakım memnuniyetleri orta düzeyde bulunmuştur. Prenatal bakım memnuniyetinin yükseltilmesi ve devamlılığı açısından hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebe, Prenatal Bakım, Memnuniyet

Doi: 10.17367/JACSD.2017.1.001

DETERMINING THE LEVEL OF SATISFACTION OF PREGNANT WOMEN RECEIVED PRENATAL CARE
 
Aim: This analytical- cross-sectional study was carried out to determine the level of satisfaction derived from the prenatal care received by pregnant women. Method: The research population consisted of women who presented to the outpatient obstetrics clinics at an university and a state hospital. The research sample was determined as 305 pregnant women by using the power analysis method. The data were collected between 15 May - 15 November 2014 using the pregnancy information form and the prenatal care satisfaction scale. Descriptive statistical methods (numbers, percentages, means, and standard deviations) were used to analyze the data and ANOVA, and t-test for Independent groups were used to explore the relationships between various variables. Results: The mean score of satisfaction with prenatal care in the pregnant women taking part in the study was 79.83±12.62 (min:35 and max:100). The satisfaction with prenatal care was found to be affected by the education level of pregnant women, employment status, number of children, and experience of a stillbirth and time of first examination. Conclusion: Pregnant care satisfaction of pregnant women is found moderate. In view of these results, we suggest that more effort should be made to raise the quality of services in order to secure and sustain a higher satisfaction with prenatal care.

Keywords: Pregnant, Prenatal Care, Satisfaction

Doi: 10.17367/JACSD.2017.1.001

Tam Metin