Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Çocuk Sağlığı  

Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN, Raziye ÖZDEMİR
ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDEKİ KADINLARIN BEBEK BAKIM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ : KARABÜK İLİ’NDEN HASTANE TABANLI BİR ARAŞTIRMA
 
Amaç: Çalışma, erken postpartum dönemdeki kadınların bebek bakım uygulamalarına yönelik bilgi durumlarının ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma, Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin lohusa servisindeki 153 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 1 Mart-1 Mayıs 2015 tarihleri arasında 32 sorunun yer aldığı bir soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular: Kadınların %43.1’i yeterli doğum öncesi bakım almadıklarını belirtmiştir. Grubun %69.4’ünün bebek bakımına ilişkin bilgi kaynağı aile büyükleri iken, %25.7’sinin sağlık personelidir. Yeterli doğum öncesi bakım almanın bebek bakımına ilişkin bilgi kaynağını etkilemediği görülmüştür (p=0.943). Kadınların %24.2’si bebeğin altı aydan kısa süre emzirilmesi, %54.9’u ise altı aydan önce ek gıdalara başlanması gerektiğini ifade ederken, annelerin bebeğin tuzlanması/banyo suyuna tuz eklenmesi (%41.2) ve kundaklama (%22.2) gibi geleneksel uygulamaları desteklediği belirlenmiştir. Kadınların eğitime gereksinim duydukları konularda anne sütü ve emzirme teknikleri (%41.8) ilk sırada yer almıştır. Sonuç: Bu çalışma, kadınların bebek bakımı konusunda bilgi yetersizliklerinin olduğunu ve bebek bakımına ilişkin çeşitli konularda eğitime gereksinim duyduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Postpartum Dönem, Bebek Bakımı, Eğitim, Sağlık Personeli

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.XX88

KNOWLEDGE LEVELS OF WOMEN AT EARLY POSTPARTUM PERIOD FOR BABY CARE PRACTICE: A HOSPITAL-BASED STUDY FROM KARABUK CITY
 
Aim: This study was performed to determine knowledge status and education requirements of women at early postpartum period for baby care practice. Method: This descriptive and sectional study was performed with 153 women in maternity clinic of A Training and Research Hospital Data were collected by a questionnaire form including 32 questions between March 1-May 1, 2015. Results: 43.1% of the women stated that they have not taken sufficient antenatal care. While information source of 69.4% of the group for baby care was family elders, it was healthcare professionals for 25.7%. It was observed that getting sufficient antenatal care have not affected information source for baby care (p=0.943). While 24.2% of the women declared that it was required to breastfeed the baby for less than six months and 54.9% to start supplementary food before six months, it was determined that mothers have supported traditional practices such as baby salting/addition of salt into bathing water (41.2%) and swaddling the baby (22.2%). Breast milk and breastfeeding techniques were in the first place (41.8%) among the topics that mothers require education. Conclusion: This study shows that women have lack of knowledge about baby care and they require education for various topics on baby care.

Keywords: Postpartum Period, Baby Care, Education, Healthcare Professionals

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.XX88

Tam Metin