Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Çocuk Sağlığı  

Fatma Dilek TURAN GÜRHOPUR, Ayşegül İŞLER DALGIÇ
EPİLEPSİ HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE EBEVEYNLERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN MODÜLER EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Çalışmanın amacı, epilepsi hastalığı olan çocuk ve ebeveynlerine yönelik hazırlanan eğitim programlarının hastalık yönetimindeki etkisini belirlemektir. Yöntem: Tarama son on yıl ile sınırlandırılıp, Mayıs-Haziran 2017 tarihleri arasında "Pubmed, Cinahl, Sciencedirect, Cochrane, Ulakbim Türk Tıp Dizini, Türk Medline" veritabanlarında yapılmıştır. "Epilepsi hastalığı olan çocuk ve modüler eğitim programı", "epilepsi hastalığı olan çocuk ve epilepsi yönetimi", "modüler eğitim programı ve epilepsi yönetimi" ve “children with epilepsy and modular education program", "children with epilepsy and epilepsy management", “modular educational program and epilepsy management” anahtar kelimeleri ile gerçekleştirilmiş, 948 makale ulaşılmıştır, 649'u dublikasyondur. Dil, başlık, içerik bakımından araştırma kriterlerine uygun, tam metinine ulaşılabilen beş orjinal çalışma dahil edilmiştir. Bulgular: Çalışmaların tamamında eğitim programlarının, epilepsiye ilişkin bilgiyi ve yaşam kalitesini arttırmada önemli olduğu görülürken; üçünde eğitim programından sonra müdahale grubundaki ebeveyn kaygı puanlarının azaldığı belirtilmiştir. Gürhopur ve Dalgıç’ın çalışmalarında ebeveynlerinin kaygı puanlarının arttığı görülmektedir. Sonuç: Eğitim programının kullanımıyla çocuk ve ebeveynlerinin epilepsi yönetiminde iyileşme sağlandığı görülmektedir. Çalışmalar arttırılmalı ve pediatri hemşireleri çocuklar ve ebeveynlerine modüler eğitim programlarını düzenli ve sistematik olarak düzenlemelidirler.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Çocuk, Ebeveyn, Modüler Eğitim, Hemşire

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.10

THE ANALYSIS OF THE MODULAR EDUCATION PROGRAMS FOR CHILDREN WITH EPILEPSY AND THEIR PARENTS: A SYSTEMATIC REVIEW
 
Aim: The aim of this study is to determine the efficacy of the educational programs for children with epilepsy and their parents on the management of the disease. Methods: The search for the review has been limited to the last decade and has been done in "Pubmed, Cinahl, Sciencedirect, Cochrane, Ulakbim Turkish Medical Directory, Turkish Medline" databases between May-June 2017 using the keywords "children with epilepsy and modular education program", "children with epilepsy and epilepsy management", “modular educational program and epilepsy management” and 948 articles have been reached. The 649 of these articles were duplications. Five original studies which comply with the research criteria with regard to language, title and the content have also been added to this study and they can be reached in full text. Findings: In all the studies, while these education programs are observed to have a significant role in increasing the data related to epilepsy and in the life quality, it is underscored that the parental anxiety points in the treated group have decreased after the third education program. On the contrary, it is observed that the parental anxiety points have increased in Gurhopur and Dalgıc's studies. Result: We can see that an improvement is possible for the children and their parents in the management of epilepsy by using this education program. Studies should be increased and pediatric nurses should organize modular educational programs for children and their parents regularly and in a systematic way.

Keywords: Epilepsy, Child, Parent, Modular Education, Nurse

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.10

Tam Metin