Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Diğer Bilim Dalları  

Ecem ÇİÇEK, Selma ÖNCEL
ENGELLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN DİĞER BOYUTU: CİNSEL ŞİDDET
 
Şiddet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların ve özellikle engelli kadınların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu derlemenin amacı Türkiye’de engelli kadına yönelik cinsel şiddet verilerinin ve bu alanda yapılmış çalışmaların bulunmamasına dikkat çekmek ve konunun önemine vurgu yapmaktır. Engelli kadınlar karşılaştıkları birçok güçlüğün yanında; fiziksel, duygusal ve cinsel her türlü istismara da uğramaktadırlar. Aynı zamanda cinsel şiddete uğrama oranlarının engelli olmayan kadınlardan daha fazla olduğu da bilinmektedir. Buna karşın engelli kadınlar genel olarak uğradıkları cinsel şiddeti bildirememektedirler. Bakım verene bağımlı olması, kendini koruyacak fiziksel yeterliliğinin olmaması, cinsel istismarı ya da şiddeti anlayamaması, bildirme cesaretinin olmaması, cinsel saldırıda bulunanı açıklayamaması, kendini ifade etmede güçlük çekmeleri gibi nedenlerle cinsel şiddet gizli kalmaktadır. Yapılan çalışmalarda engelli kadınlar arasında özellikle gelişimsel sorun yaşayanların (%75) ve fiziksel engellilerin (%55) daha çok cinsel şiddete maruz kaldıkları belirtilmektedir. Genel anlamda engelli kadınlara yönelik cinsel şiddet ve taciz deneyimlerine yönelik veriler yeterince bulunmamakta ve incelenen literatür kapsamında bu alanda yapılmış çok az çalışma olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Şiddet, Engelli, Engelli Kadın, Kadın, Şiddet

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.2

OTHER DIMENSION OF VIOLENCE AGAINST DISABLED WOMAN: SEXUAL VIOLENCE
 
Violence, affects negatively the lives of women and especially women with disabilities in Turkey like all over the world. Aim of this study was to point out to the fact that the data and studies about sexual violence against women with disabilities are do not exist in Turkey and to emphasize the importance of this area. The women with disabilities besides they have encountered many difficulties, also experience physical, emotional and sexual exploitation. It is also known that sexual abuse rates are higher than non-disabled women. In spite of that, disabled women are generally unable to report sexual violence that they have experienced. Sexual violence remains hidden for reasons such as dependence on care, lack of physical competence to protect herself, sexual abuse or lack of understanding of violence, lack of courage to report, unexplained sexual assault, difficulty in expressing self. In the studies stated that among the disabled women, especially those with developmental problems (75%) and with physical disabilities (55%) are exposed to sexual violence more frequently. In generally, there are not enough data on experiences of sexual violence and abuse against women with disabilities. It seems that there is very little study have conducted in the examined literature in this area.

Keywords: Sexual Violence, Disabled, Disabled Women, Women, Violence

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.2

Tam Metin