Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Kadın Hastalıkları  

Zekiye TURAN, Gülşen VURAL
ENDOMETRİUM KANSERLİ BİR KADININ JOYCE TRAVELBEE’NİN İNSAN İNSANA İLİŞKİ MODELİ’NE GÖRE İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU
 
Hemşirelik; felsefe, kavram, kuram, uygulama ve araştırma üzerine kurulmuş bir sağlık disiplinidir. Kavram ve kuramlar bilinçli kullanıldığında, bakımın sonuçlarını analiz etme ve meslek için veri tabanı oluşturma olanağı elde edilir. Kavramların uygulanmasında kullanılan modeller, hemşirelik uygulamalarına rehberlik eden, meslek bilgisini ve uygulamalarını sistematize eden yaklaşımlardır. Bu özelliği ile modeller doğrudan gözlenemeyen kavramları anlamaya yardım eder ve kuramların somut olarak algılanmasını sağlar. Bu makalede endometrium kanseri tanısı alan bir kadının hemşirelik bakımında Joyce Travelbee’nin insan insana ilişki modeli kullanılmıştır. Travelbee, modelinde hemşirenin bilgi ve becerisini tedavi edici olarak kullanmasının önemini vurgulamıştır. Travelbee hemşirelerin hastaların hastalık deneyiminden anlam bulmalarını sağlayarak sağlığı geliştirebileceklerini düşünmektedir. Sunulan vakada modelin iyileşme sürecini olumlu etkileyeceği belirlenmiş ve uygulama alanında kullanılabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Travelbee, İnsan İnsana İlişki Modeli, Endometrium Kanseri

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.11

EXAMINATION OF A WOMAN WITH ENDOMETRIUM CANCER ACCORDING TO THE TRAVELBEE’S HUMAN TO HUMAN RELATIONSHIP MODEL: A CASE REPORT
 
Nursing is a health discipline which is based on philosophy, concept, theory, practice and research. When the concepts and theories used consciously, it helps to analyse the results of care and create database for the profession. Models used as a part of practice of the concepts are approaches that guided the nursing practice and systematized the knowledge and practice of profession. With this characteristic the models, help to understand concepts which cannot be observed directly and provide concretely perception to theories. In this article, Joyce Travelbee’s Human-to-Human Relationship model has been used throughout the nursing care of a patient who suffers from Endometrium cancer. In her model, Travelbee laid emphasis on nurses who exploit their knowledge and skills as a part of healing process. Travelbee thinks that nurses can improve the health conditions of patients by helping them to find meaning in their illness experience. In the case provided in this article, it has been revealed that the model has a positive impact on the healing process and can be used in the practice.

Keywords: Travelbee, Human To Human Relationship, Endometrium Cancer

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.11

Tam Metin