Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Diğer Bilim Dalları  

Güliz ONAT
EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN “DOĞUM ALGILARI” ÜZERİNDE DÖNÜŞÜM YARATMAK: BİR EĞİTİM MODELLEME ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı “Ebelik Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramlar” dersinin doğum algısı konusunda öğrencide yarattığı dönüşüm ve farkındalığı değerlendirmektir. Yöntem: Araştırma deneysel olarak planlanmıştır. Konya’da bir vakıf üniversitesinde 04-10-2016 ile 10-02-2017 tarihleri arasında 60 ebelik öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinin değerlendirildiği tanıtıcı bilgi formu ve yarı yapılandırılmış form kullanılmıştır. Ebelik birinci sınıf öğrencilerine ilgili ders araştırmacının yürütücülüğünde verilmiştir. Dersin işlenişinde Humanistik(Ebelik) Bakım Modeli benimsenmiştir. Tanışma sonrası dersin ilk ve son haftası öğrencilerden “kendilerini doğum yaparken hayal etmeleri” ve bu hayalleri resim, şiir veya yazı ile kağıda dökmeleri istenmiştir. Betimsel analizle araştırmacı tarafından veriler değerlendirilmiştir. Bulgular: Toplam 122 öğrenci ödevi değerlendirilmiştir. Ön uygulamada, öğrencilerin %70’i doğum yöntemi olarak vaginal doğum isterken, son uygulamada bu oran %95’e çıkmıştır. Son uygulamada ev doğumlarında %50’lik bir artış gözlenmiştir. Doğum ortamı için; ön uygulamada çoğunlukla tipik hastane odası resmedilirken, son uygulamada “loş ışıklı, sakin, sessiz, pencere önünde lavinya çiçekleri, papatyalarla dolu havuz” gibi ortamlar betimlenmiştir. Ön uygulamada kullanılan dil edilgen iken, son uygulamada etken dil kullanımı dikkat çekicidir. Sonuç: Öğrencilerde farkındalık oluşturma ve empati becerisini arttırmak yoluyla, istendik dönüşüm yaratmak mümkün olmuştur. Dersin işleniş modelinin en önemli unsur olduğu belirlenmiştir. Bu model literatüre geçen ebelik felsefesi oluşturmada, sonucu değerlendirilen bir öğretim modeli olarak yerini almıştır. Ebelik eğitiminde, aynı modelin üzerine ilaveler yapılarak, geliştirilmesi ve kullanılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Medikalize Doğum, Ebelik Eğitimi, Ebelik Felsefesi, Ebelik Bakım Modeli

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.8

TO CREATE A TRANSFORMATION IN THE MIDWIFERY STUDENTS ABOUT
 
Objective: To evaluate the transformation and awareness created by the lecture of "The Historical Background, Philosophy and Fundamentals of Midwifery" in students about the philosophy of midwifery and perception of labour. Methods: The research was planned as experimental. It was conducted on 60 midwifery student between the dates 04-10-2016 and 10-02-2017 in a foundation university in Konya city. The inrotuduction form which included questions of socio-demographics characteristic of the students and semi structured form were used to collect data. After introduction, in the first and last week, the students were asked to "imagine themselves giving birth" and describe by a painting, a poem or a composition. The same process was repeated at the end of the semester. The instructor made a pre application and post application comparison. Findings: Totally 122 students’ work were evaluated. In the post application, an increase of 50% was observed in home births. As for the place of delivery, in the pre application, the students mostly pictured a typical hospital room; while in the post application, they depicted “a dim-lit, still and serene place having lavinia flowers on the windowsill and a pool full of daisies". While in the pre application passive voice was used; in the post application active voice was preferred. Conclusion: By raising the awareness of the students and their ability to feel empathy, the desired transformation was created.

Keywords: Medicalize Birth, Midwifery Training, Philosophy of Midwifery, Midwifery Care Model

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.8

Tam Metin