Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Ebelik Anabilim Dalı  

Selda İLDAN ÇALIM, Emine ÖZTÜRK
EBELİK BECERİ EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik beceri eğitiminde simülasyon kullanımına yönelik yapılan araştırmaları incelemektir. Yöntem: Çalışmada “midwifery education, simulation in midwifery, skills” anahtar kelimeler kullanılarak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphane e-veri tabanlarından Web of Science, Science Direct, Cochrane, SCOPUS, Google Schoolar sistematik olarak taranmıştır. Taranan araştırmaların çalışmaya dahil edilme kriterleri; 2006-2016 yıllarında yayınlanmış olması, dilinin İngilizce olması, ulaşılan çalışmaların tam metin ve erişime açık olması, ebelik eğitimi ile ilgili olması ve Oxford Kanıt Düzeylerine uygun olmasıdır. Bulgular: Araştırma kriterlerine uyan ve araştırma kapsamına alınan 15 çalışmanın, ‘1c,2a,2b,2c’ Oxford Kanıt Düzeyi’nde olduğu saptanmıştır. Simülasyon eğitimi çalışması sonucunda, ileri ve orta düzey simülasyon kullanımının düşük düzey simülasyonlara göre yararı daha yüksektir. Ebelik öğrencilerini klinik uygulamaya hazırlamak amacıyla yapılan çalışmada, simülasyon eğitimi sonrasında ebe öğrencilerin doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve yenidoğan bakımı konularında kliniğe hazır olma durumlarında eğitim öncesine göre önemli ilerleme olduğu bulunmuştur. Sonuç: Yapılan çalışmalar, beceri eğitiminde yüksek düzey simülatörlerin öğrenmede etkili olduğunu destekler niteliktedir. Teknolojik gelişmelerle orantılı olarak, eğitimlerde bilgisayar tabanlı simülasyon kullanımının ebelik öğrencilerinin konu ile ilgili bilgi, beceri, özgüven ve memnuniyet düzeylerini arttırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ebelik Eğitimi, Ebelikte Simülasyon, Beceriler, Sistematik Derleme

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.3

USING OF SIMULATION IN MIDWIFERY SKILS EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW
 
Aim: The aim of this study is to examine the researches done on using simulation in the training of midwifery skills. Method: In this study, Web of Science, Science Direct, Cochrane, SCOPUS, Google Schoolar are scanned systemically in the Library of Manisa Celal Bayar University e-database by using the keywords, “midwifery education, simulation in midwifery, skills”. The criteria of including the scanned researches to the study are that they are in accordance with the Oxford Evidence Level, they were published between the years 2006-2016 in English and that they can be accessed in full-text as well as they are related to midwifery education. Results: 15 studies which complied with the research criteria and hence were included in the study were determined to be at the Oxford Level of Evidence '1c, 2a, 2b, 2c'. As a results of simulation training practices, it’s been found that the benefits of implementing advanced and intermediate level simulations are significantly higher than the ones of low level simulations. In the study done for the purpose of preparing midwifery students to clinical practices, it has been found that after the simulation training, there has been a significant progress in their clinical advancement in the fields of prenatal, postpartum, postnatal and newborn health care as compared to their level before the training. Conclusion: The studies support that high-level simulators are effective in learning in skills training. In accordance with the technological developments, it has been observed that using computer-based simulation in trainings has increased the knowledge, skills, self-confidence and satisfaction levels of midwifery students in their field.

Keywords: Midwifery Education, Simulation in Midwifery, Skills, Systematic Review

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.3

Tam Metin