Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Kadın Hastalıkları  

Özlem ÇİÇEK, Hülya OKUMUŞ
DOĞUMDA ÖZ-YETERLİLİK ALGISI: ÖNEMİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Doğumda öz-yeterliliği yüksek olan kadınların vajinal doğum yapması, doğum eylemi ile baş etmesi ve vajinal doğum yapma konusunda kendilerine güvenme düzeyleri daha yüksek olup, doğum korkusu, doğum ağrısı, doğumda analjezik kullanma oranı daha az ve doğum süreleri daha kısadır. Doğum alanında çalışan ebe/hemşirelerin gebelerin öz-yeterlilik algılarını güçlendirecek girişimleri bilmeleri tüm bu sonuçları olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca hemşirelerin bağımsız olarak uygulayabilecekleri tüm girişimlere de ışık tutacaktır. Bu derlemenin amacı doğumda özyeterlilik algısının önemi, etkileyen faktörler ve doğum sonuçları üzerine olumlu etkilerini açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Doğumda Öz-Yeterlilik, Hemşirelik, Doğum Eylemi

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.3

SELF-EFFICACY PERCEPTION FOR LABOR: IMPORTANT AND EFFECTIVE FACTORS
 
Women with high self-efficacy at birth have higher levels of self-efficacy in performing vaginal delivery, coping with labor and self-confidence about vaginal delivery, fear of childbirth, labor pain, rate of using analgesics at delivery, and delivery times are shorter. Knowing the initiatives to strengthen the pregnant womens’ self-efficacy perception by the midwives / nurses working in the field of birth will affect all these results positively. It will also shed light on all initiatives that nurses can apply independently. The purpose of this review is to explain the importance of self-efficacy perception at birth, its effective factors and positive effects on the birth.

Keywords: Childbirth Self-Efficacy, Nursing, Labor

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.3

Tam Metin