Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Anne Sağlığı  

Gülay AKMAN, Ebru GÖZÜYEŞİL
DOĞUM SONU DÖNEMDE GELENEKSEL UYGULAMALARA YÖNELİK YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de doğum sonu dönemde anne ve bebek bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamaları, bu uygulamaları etkileyen faktörleri ve bu uygulamaların anne ve bebek sağlığı üzerine olumlu ya da olumsuz etkilerini belirlemeye yönelik yapılan araştırmaları incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, Ulakbim Tıp Veri Tabanı, Türk Medline, Scholar Google, Pubmed, ProQuest, Ebscohost, CINAHL Plus veri tabanlarında “doğum sonu”, “anne”, “bebek”, “bakım”, “geleneksel uygulamalar” “postpartum”, “mother”, “baby”, “care”, “traditional practices” ve “Turkey” anahtar kelimeleri kullanılarak Kasım-Aralık 2015 tarihleri arasında literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın amacına uyan 36 araştırma değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bulgular: İncelenen araştırmaların tamamının nicel ve tanımlayıcı tasarımda olduğu, 4 araştırmada anne, 10 araştırmada anne ve bebek, 22 araştırmada yalnızca bebek bakımına ilişkin doğum sonu geleneksel uygulamaların incelendiği ve araştırmaların 24’ünde bu uygulamaları etkileyen faktörlerin değerlendirildiği saptanmıştır. İncelenen araştırmalar arasında bulunan ortak temalar şunlardır: spirütüel uygulamalar, aktivitelerin kısıtlanması, bakım ve hijyen uygulamaları, estetik uygulamalar, beslenme ve emzirme, törensel uygulamalar. Sonuç: Türkiye’de doğum sonu bakımda geleneksel uygulamaların anne ve bebek sağlığı üzerine etkilerini kanıtlarla ortaya koyan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle gelecekte yapılacak araştırmalarda geleneksel uygulamaların anne ve bebek sağlığına olan olumlu ya da olumsuz fiziksel ve psikolojik etkilerinin araştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu, Anne, Bebek, Bakım, Geleneksel Uygulamalar, Literatür İncelemesi

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.7

INVESTIGATION OF STUDIES CONDUCTED ON TRADITIONAL PRACTICES IN THE POSTPARTUM PERIOD
 
Aim: This present study was performed to examine studies conducted on traditional practices in Turkey, relating to maternal and infant care during the postpartum period, the factors affecting these practices and determined their positive and negative impact on the health of the mother and newborn. Method: In this descriptive study, the literature review was carried out between November -December 2015, using key words: postpartum, mother, infant, care, traditional practices, and Turkey in the Ulakbim Medical Database, Türk Medline, Scholar Google, PubMed, ProQuest, Ebscohost, and CINAHL Plus databases. A total of 36 studies which complied with the study criteria were included for assessment. Results: The studies were of a quantitative and descriptive design. Four studies evaluated the mother, 10 studies evaluated infant, 22 studies solely evaluated the infant regarding postpartum traditional practices, it was determined that the factors affecting these practices were evaluated at 24 of the studies.The common themes were: spiritual practices, restriction of activities, care and hygiene practices, aesthetic practices, nutrition and breastfeeding, ritual practices. Conclusion: No study has been conducted in Turkey to provide evidence for the impact of traditional practices in postpartum care, on the health of the mother and infant. As a result, future research is recommended to evaluate the physical and psychological impacts, as well as the positive and negative effect of these traditional practices, on the health of the mother and infant.

Keywords: Postpartum, Mother, Infant, Care, Traditional Practices, Literature Review

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.7

Tam Metin