Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Çocuk Sağlığı  

Fahriye PAZARCIKCI, Emine EFE
ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI UYGULAMALARINDA ATRAVMATİK BAKIM YÖNTEMLERİ
 
Türkiye’de bebeğin doğumuyla başlayan standart aşılama programı ilköğretim sekizinci sınıfta toplam 21 aşının uygulanmasıyla sonlanmaktadır. Bu aşıların ise 19’u parenteral yolla uygulanmaktadır. Parenteral aşı uygulamasının bebek ve çocuklarda travmatik, ağrılı, korku verici ve anksiyete oluşturabilecek nitelikte olduğu bilinmektedir. Ayrıca bebek ve çocukların yaşadığı ağrının ebeveynlerde de strese neden olduğu pek çok araştırmada bildirilmiştir. Ailelerin yaşanan bu stres nedeniyle çocuklarını aşı uygulamalarına getirmekte isteksizlik gösterdikleri ve aşı yaptırmayı erteledikleri de bilinmektedir. Atravmatik bakım, sağlık bakım sistemlerinde, tedavi veya sağlığı geliştirme davranışları sırasında sağlık personeli tarafından uygulanan müdahaleler yoluyla çocukların ve ailelerinin yaşadığı fiziksel ve psikolojik stresi azaltan ya da yok eden, Donna Wong tarafından geliştirilmiş bir terapötik bakım felsefesidir. Literatürde aşı uygulamalarında uygulanabilecek pek çok atravmatik bakım yöntemi bulunmasına rağmen ülkemizde pratikte bu yöntemlerin yaygın kullanılmadığı gözlemlenmektedir. Aşı uygulamalarından kaynaklanabilecek stresin atravmatik bakım uygulamalarıyla azaltılabileceği ya da önlenebileceği bilindiği halde herhangi bir girişimde bulunmamak etik ihlalidir. Bu doğrultuda bu derlemenin amacı, Wong’un atravmatik bakım felsefesi çerçevesinde, aşı uygulamalarında çocukların ve ailelerinin deneyimlediği fiziksel ve psikolojik stresi azaltıcı uygulamalar konusunda bilgi sağlamak ve farkındalık oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Atravmatik Bakım, Aşı Uygulamaları, Aşı Enjeksiyonu, Ağrı Yönetimi, Çocuk

Doi: 10.17367/JACSD.2017.1.003

ATRAUMATIC CARE METHODS IN CHILDHOOD VACCINATION
 
The standard vaccination program that starts in Turkey with the birth of the baby ends with the application of a total of 21 vaccinations in the eighth grade of primary school. Of these vaccines, 19 are administered parenterally. Parenteral vaccination is traumatic, painful, and terrifying for infants and children and may lead to anxiety. Furthermore, many studies have reported that the pain experienced by infants and children causes stress among parents as well. Parents may be reluctant to have their children vaccinated and may postpone the vaccination because of this stress. Developed by Donna Wong, atraumatic care is a therapeutic care philosophy of reducing or eliminating the physical and psychological stress experienced by children and their parents through the interventions of health care personnel during treatment or health-promoting behaviors. Although there are many atraumatic care methods in the literature that can be used during vaccination, these methods are not widely used in Turkey. Taking no steps despite the known fact that stress resulting from vaccination can be reduced or prevented with atraumatic care practices is a violation of ethics. The aim of this review is to provide information and raise awareness about practices that reduce physical and psychological stress experienced by children and their families during vaccination within the scope of Wong’s atraumatic care philosophy.

Keywords: Atraumatic Care, Vaccination, Vaccine Injection, Pain Management, Child

Doi: 10.17367/JACSD.2017.1.003

Tam Metin