Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Çocuk Sağlığı  

Ayşe KAHRAMAN, Bahire BOLIŞIK
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBEZİTE VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
 
Obezite, enerji alımı ve harcaması arasında uzun süreli bir dengesizlik sonucu sağlığın bozulmasına yol açan vücutta anormal ve aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada 5 yaş altı aşırı kilolu çocuk sayısının 43 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Çocukluk çağı obezitesi için en riskli dönemler; süt çocukluğu dönemi, 5-6 yaş arası ve ergenlik dönemidir. Çocukluk çağı obezitesi, genetik, çevresel faktörler, intrauterin etkiler, beslenme şekli, hastalıklar, sosyoekonomik durum ve uyku durumundan etkilenmektedir. Fastfood beslenme tarzı, apartman yaşamına bağlı sedanter yaşam tarzı, fiziksel aktivitenin azlığı obezitenin en önemli nedenleridir. Obezite multifaktöriyel bir hastalık olduğu için tedavisi de pek çok disiplini ilgilendirmektedir. Obezitenin yönetimi ve hemşirelik yaklaşımında, beslenme ve egzersiz planlaması, davranış değişikliği tedavisi, nedene yönelik ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Obezite tedavisinde en iyi yaklaşım obezitenin önlenmesidir. Obezitenin önlenmesinde çocuk ve ailelerine eğitim ve danışmanlık verilmesi, obezitenin önlenmesine yönelik programların geliştirilmesi gibi yaklaşımlar oldukça önemlidir. Derlemede çocuk ve ergenlerde obezitenin nedenleri, tanı, tedavi, hemşirelik yaklaşımı ve obezite önleme programları güncel literatür ışığında sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Çocuk, Ergen, Hemşirelik

Doi: 10.17367/JACSD.2017.1.005

OBESITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AND NURSING APPROACH
 
Obesity is defined as abnormal and excessive accumulation of fat in the body as a result of a long-term imbalance in the energy intake and expenditure, causing deterioration of health.. According to WHO data, the number of overweight children under age 5 is estimated to be over 43 million. The most risky periods for childhood obesity are; infancy, between 5-6 years of age and adolescence. Childhood Obesity is influenced by genetic, environmental factors, intrauterine effects, diet, diseases, socioeconomic status and sleep state. Fast food eating style, sedentary lifestyle due to living in apartments, reduction of physical activity are the major causes of obesity. As obesity is a multifactorial disease, its treatment also concerns many disciplines. Diet and exercise planning, behavior modification therapy, cause-specific drug therapy and surgical treatment can be applied in obesity management and nursing. The best approach in the treatment of obesity is to prevent obesity. In prevention of obesity, approaches such as providing education and supervision of the child and family and developing obesity prevention programs are very important. In this review, the causes of obesity in children and adolescents, diagnosis, treatment, nursing approach and obesity prevention programs are presented in the light of current literature.

Keywords: Obesity, Children, Adolescents, Nursing

Doi: 10.17367/JACSD.2017.1.005

Tam Metin