Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Çocuk Sağlığı  

Figen Işık ESENAY, Rana YİĞİT, Şeyda BİNAY, Semra ERDOĞAN
ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ROL VE İŞLEVLERİNİ UYGULAMA DURUMLARI İLE MESLEKİ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki çocuk hemşirelerinin hastane tabanlı mesleki rol ve işlevlerini uygulama durumlarını ile mesleki doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı ulusal anket olarak Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı dokuz çocuk hastanesinde uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye genelinde çocuk hemşiresi olarak çalışan tüm hemşireler (N~4653), örneklemini ise bölgeye göre tabakalı rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 523 hemşire oluşturmuştur. Çalışma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Pediatrik Hemşireler Rolleri ve İşlevleri Envanteri Uygulaması” (PHRİEU) ve “Mesleki Doyum Ölçeği” (MDÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Çocuk hemşirelerin rol ve işlevleri ölçek puan ortalamaları orta düzeyin üstünde (250.16±31.81), Mesleki Doyum Ölçek puanları ise orta düzeyde (64.53±12.49) bulunmuştur. Çocuk hemşirelerinin rol ve işlevler toplam puanları arttıkça mesleki doyum puanları da artmaktadır. Sonuç: Hemşirelerin mesleki doyum düzeyleri ile mesleki rolleri ve işlevleri uygulanması arasında olumlu bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hemşireliği, Mesleki Doyum, Rol, İşlev

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.1

OCCUPATIONAL SATISFACTION AND IMPLEMENTATION OF ROLES AND FUNCTIONS: A NATIONAL SURVEY OF PEDIATRIC NURSES IN TURKEY
 
Aim: The aim of this study was to determine the relationship between hospital-based implementation of professional roles and functions of Turkish pediatric nurses and the degree of their occupational satisfaction. Method: A descriptive national survey. Nine children’s hospitals of Turkish Ministry of Health from seven different regions of Turkey (i.e. Mediterranean, Aegean, Marmara, Black Sea, Central Anatolia, Southeast Anatolia and Eastern Anatolia regions). The population of the study consisted of all pediatric nurses in Turkey (N=4653), while the study sample consisted of 523 nurses who were enrolled by stratified random sampling. The study data were collected by “Personal Information Form”, “The Implementation of Pediatric Nurses’ Roles and Functions Inventory” (IPNRFI) and “The Professional Satisfaction Scale” (PSS). Results: The mean score gained by pediatric nurses in the implementation of pediatric nurses’ roles and functions inventory was higher than intermediate level (250.16±31.81), while the mean score in PSS was at the intermediate level (64.53±12.49). Conclusion: The nurses’ occupational satisfaction had a positive impact on the implementation of their professional roles and functions.

Keywords: Pediatric Nursing, Occupational Satisfaction, Role, Function

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.1

Tam Metin