Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Ebelik Anabilim Dalı  

Zümrüt YILAR ERKEK, Türkan PASİNLİOĞLU
AYAK REFLEKSOLOJİSİNİN DOĞUM AĞRISINA VE DOĞUM EYLEMİNİN SÜRESİNE ETKİSİ
 
Amaç: Araştırma, ayak refleksolojisinin doğum ağrısına ve doğum eyleminin süresine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma yarı deneysel kontrol gruplu bir çalışmadır. Araştırma 64 deney, 64 kontrol grubunda olmak üzere toplam 128 nullipar gebe ile yürütülmüştür. Deney grubu gebelere servikal dilatasyon 3-4 cm iken sağ ve sol ayağın refleks noktalarına 15’er dakika olmak üzere toplam 30 dakika ayak refleksolojisi uygulanmıştır. Kontrol grubundaki gebelere rutin bakım dışında herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Gebelerin ağrı düzeylerini belirlemek için; doğum eyleminin çeşitli evrelerinde toplam beş kez Görsel Analog Skalası (VAS) uygulanmıştır. Doğum eyleminin süresi her iki grupta partograf ile ölçülmüştür. Bulgular: Deney grubundaki gebelerin, latent fazda VAS I. kez uygulaması hariç, doğumun diğer evrelerinde kontrol grubu gebelere göre ağrıyı daha az algıladıkları belirlenmiştir (VAS ortalamaları; deney grubu: 6.16±0.97, kontrol grubu: 6.84±1.01) (p<0.05). Doğum eyleminin II. evresinin süresinin, deney grubundaki gebelerde daha kısa sürdüğü saptanmıştır (deney grubu: 19.05±9.76, kontrol grubu: 36.73±32.34 ) (p<0.05).Sonuç: Ayak refleksoloji uygulamasının doğum ağrısını azaltmaya ve doğum eyleminin II. evresinin süresini kısaltmaya olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda doğum eyleminde gebelere doğum ağrısını azaltmak amacıyla yaygın olarak ayak refleksolojisinin kullanılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Ayak Refleksolojisi, Tamamlayıcı Tıp, Doğum Ağrısı, Doğum Eyleminin Süresi, Ebelik/Hemşirelik, Refleksoloji

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.9

THE EFFECT OF FOOT REFLEXOLOGY ON PAIN AND DURATION OF LABOR
 
Objective: The study was conducted to determine the effect of foot reflexology on the time of labor pain of childbirth.Methods: The study is a quasi-experimental research with a control group. The study was conducted with a total of 128 (64 intervention group and 64 control group) nulliparous pregnant women. When cervical dilatation was 3-4 cm, foot reflexology was applied on reflex points of right and left feet for 30 minutes in the experimental group. Only routine care was administered to the control group. To determine pain levels; Visual Analogue Scale (VAS) was applied five times in total at various stages of delivery. Labor duration was measured through partograph. Results: The pregnant women who were applied foot reflexology at the other stages of labor except for first VAS application in the latent phase perceived pain less than pregnant women in the control group (p <0.05). It has been found that the duration of labor at II. stage was short in pregnant women in the experimental group (p<0.05).Conclusion: Foot reflexology had a positive effect on reducing labor pain and shortening II. stage of labor. It is recommended to commonly use foot reflexology in labor.

Keywords: Complementary Medicine, Duration Of Labor, Foot Reflexology, Labor Pain, Midwifery/Nursing, Reflexology

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.9

Tam Metin