Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Ebelik Anabilim Dalı  

Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK, Hava ÖZKAN
ANNELERİN DOĞUM SONU DÖNEMDE YAŞAM KALİTESİ VE DESTEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç:Araştırma, annelerin doğum sonu dönemde yaşam kalitesi ve sosyal desteklerinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışma Şubat 2013–Ocak 2014 tarihleri arasında Erzurum ili Yakutiye ve Palandöken İlçelerine bağlı altı Aile Sağlığı Merkezine başvuran, araştırmaya katılma kriterlerine uyan 240 anne ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu, Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği (DSYKÖ) ve Doğum Sonu Destek Ölçeği (DSDÖ) kullanılmıştır. Bulgular:Annelerin DSYKÖ’den aldıkları 16.53±0.83 toplam puan ortalaması ile yaşam kalitelerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Annelerin DSDÖ ihtiyacın önemi boyutundan aldıkları 144.40±77.56 toplam puan ortalaması ile duyulan ihtiyacın önemli olduğu, alınan destek boyutu toplam puan ortalamasının ise 108.80±80.45 puanla sosyal çevreden desteğin alındığı belirlenmiştir. DSYKÖ ile DSDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, DSDÖ’nin ihtiyacın önemi boyutu ile doğum sonrası yaşam kalitesi puan ortalamaları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. DSDÖ’ nün alınan destek boyutu ve DSYKÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Sonuç:Annelerin yaşam kalitelerinin orta düzeyde olduğu ve önemli düzeyde desteğe ihtiyaç hissettikleri, ancak bu ihtiyaca yönelik alınan desteğin çok fazla olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Dönem, Doğum Sonu Destek, Doğum Sonu Yaşam Kalitesi

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.7

ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE AND SUPPORTS OF MOTHERS IN POSTPARTUM PERIOD
 
Aim:This descriptive study was conducted in order to assess quality of life and social supports of mothers in the postpartum period. Method:The study was conducted with 240 mothers who applied to six Family Health Centers in the Yakutiye and Palandöken districts of Erzurum Province between February 2013 and January 2014 and met the inclusion criteria of the study. The data were collected by using Personal Information Form, Maternal Postpartum Quality of Life Questionnaire (MAPPQOL), and Postpartum Support Questionnaire (PSQ). Results:It was determined that total mean score obtained by mothers from MAPPQOL was 16.53±0.83 and their quality of life was at moderate level. While total mean score obtained by mothers from the subscale "importance of need" in PSQ was 144.40±77.56 and the need was important, their total mean score for the subscale "support received" was 108.80±80.45 and support was take from social environment. When examining the correlation between MAPPQOL and PSQ mean scores; it was found that there was a significant correlation between mean scores of the subscale "importance of need" and postpartum quality of life (p<0.05, r= .982). No significant correlation was determined between support received and MAPPQOL mean scores (p>0.05). Conclusion:It was found out that quality of life of mothers was at moderate level and they needed support at significant level, but the support received for this need was not so much.

Keywords: Postpartum Period, Postpartum Support, Postpartum Quality of Life

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.7

Tam Metin