Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Ebelik Anabilim Dalı  

Hava ÖZKAN, Zehra Demet ÜST, Ayla ÇAPIK, Gülsüm GÜNDOĞDU, Ayşe AYDIN
ANNE ADAYLARINA GÖRE EBELİK MESLEĞİNDE ERKEK EBELER OLABİLİR Mİ?
 
Amaç: Bu araştırma, anne adaylarının ebelik mesleğinde erkeklerin yer almasına ilişkin görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma, Erzurum’da Kadın Doğum Hastanesinde tanımlayıcı nitelikte yapıldı. Araştırmanın örneklemini, doğum öncesi bakım almak için başvuran üçüncü trimestirdeki 231 anne adayı oluşturdu. Bulgular: Anne adaylarının yaş ortalaması 28.34±6.19, %44.2’si ilkokul mezunu, %32.9’unun ilk gebeliğidir. Anne adaylarının “ebelik, hem kadınların hem de erkeklerin yapacağı bir meslek midir?” sorusuna %39.8’inin evet, %53.7’sinin hayır dediği ve “cinsiyet ebelik mesleğinde önemli midir?” sorusuna %44.6’sının hayır, %53.2’sinin evet cevabını verdikleri belirlenmiştir. “Ebelik mesleğinde sadece kadınlar mı olmalıdır?” sorusuna %39’unun hayır, “ebelik mesleğinde erkekler de olmalı mıdır?” sorusuna %37.7’sinin evet dediği bulunmuştur. “Erkeklerin ebe olmasını ister misiniz? sorusuna anne adaylarının %32’sinin evet, %65.8’inin hayır dediği belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda; anne adaylarının ebelik mesleğinde erkek ebelerin de yer alması gerektiğini ve 1/3’ünün erkek ebeden bakım alma konusunda olumlu düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erkek Ebe, Ebelik, Anne, Görüş, Doğum

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.1

COULD THERE BE MALE MIDWIVES IN THE PROFESSION OF MIDWIFERY ACCORDING TO EXPECTANT MOTHERS?
 
Aim: This study was conducted to evaluate the views of expectant mothers about the inclusion of men in the profession of midwifery. Methods: This descriptive study conducted at a Maternity Hospital, Erzurum. The sample group of the study consisted of 231 expectant mothers in third trimester who applied to receive antenatal care. Results: It determined that expectant mothers had an age average of 28.34±6.19, 44.2% were primary school graduates, 32.9% had their first pregnancy. It was found out that 39.8% of expectant mothers answered yes and 53.7% answered no regarding the item, “Is midwifery a profession that could be performed by both women and men?” and 44.6% answered no and 53.2% answered yes regarding the item “Does gender have a significance in the profession of midwifery?”. Furthermore, 39% answered no regarding the item “Should there be only women in the profession of midwifery?” and 37.7% answered yes regarding the item “Should there also be men in the profession of midwifery?”. It was determined that 32% of expectant mothers answered yes and 65.8% answered no regarding the item “Do you want to see men as midwives?” Conclusion: It was determined that mother candidates had positive thoughts about the inclusion of male midwives in the profession of midwifery and 1/3 of the mother candidates had positive thoughts receiving care from male midwives.

Keywords: Male Midwife, Midwifery, Mothers, View, Delivery

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.1

Tam Metin