Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Anne Sağlığı  

Yeşim CEYLANTEKİN
AFYON’DA ÇALIŞAN ANNELERDE ÇALIŞMANIN EMZİRME DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmada, Afyon’da çalışan annelerde emzirme davranışını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi hastanesinin Çocuk Sağlığı Hastalıkları Polikliniği’nde çocukları izlenen çalışan anne grubunda yapılmıştır. Veriler anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme ve elektronik ortamda e -posta aracılığıyla toplanmıştır. Örneklemi, 12-24 aylık, sağlıklı, tek çocuğu olan, çalışan ve 18 yaş üstü 280 anne oluşturmuştur. Verilerin analizinde frekans, ANCOVA, Multivariate Logistik Regresyon ve CHAID analizi kullanılmıştır. Bulgular: Kadının gebelik döneminde yaşadığı sorun olan erken doğum riski (%62) emzirme durumunu etkileyen en önemli değişken olarak belirlenmiştir. İş yerinde bebeğini emzirmesi için uygun oda (%41.4) ve buzdolabı (%86.1) gibi uygun şartlar sağlanan kadınların emzirme sürelerinin daha uzun olduğu belirlendi. Benzer şekilde eşi (%95.7) ya da kurumu tarafından desteklenen kadınların (%71.1) daha uzun süre bebeklerini emzirdikleri belirlenmiştir. Emzirme eğitimi alan kadınların işe dönme süresi ve süt izni kullanımı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Çalışan annelerin ek gıdalara erken başladığı ve emzirme eğitimi ile emzirme desteğinin bebeğini daha uzun süre emzirmesinde etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Kadınlar, Emzirme, Süt İzni

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.5

IMPACT OF WORKING ON LACTATION BEHAVIOUR IN WORKING MOTHERS IN AFYON
 
Aim: In this study, it was intended to determine the factors affecting the lactation behaviour of working mothers. Method: This definitive study was conducted on a group of working mothers whose children were monitored in Pediatric Polyclinic of Afyon Kocatepe University. The data were collected using questionnaires with face to face interviews in electronic environment via e-mail. 280 working mothers over 18 with 12-24 months old, healthy, only children made sample. Frequency, ANCOVA, Multivariete Logistic Regression, CHAID analyses were used in analysis of data. Results: Problems of premature birth risk (62%) experienced by women during pregnancy were determined as the most important variable affecting lactation situation. It was determined that women who were provided suitable conditions such as a suitable room (41.4%), fridge (86.1%) at workplace breastfed their babies for a longer time. Similarly, it was determined that women who were supported by their spouses (95.7%) or corporations breastfed their babies longer (71.1%). A significant difference was found between the time of returning work of women who had lactation training, maternity leave (p<0.05). Conclusions: It was determined that working women started supplementary foods earlier, lactation support was effective in their breastfeeding their babies for a longer time

Keywords: Working Women, Breastfeeding, Milk Permit

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.5

Tam Metin