Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Anne Sağlığı  

Filiz TAŞ, Ayşe Aslı OKTAY, Merve GÜLPAK, Seda AVNİOĞLU, Fatma Özlem ORHAN
ADÖLESAN GEBELERİN STRESLE BAŞ ETME YOLLARI VE DEPRESYON DÜZEYLERİ
 
Amaç: Bu araştırma, adölesan gebelerin stresle baş etme yolları ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Kahramanmaraş İl merkezinde bulunan ve rastgele belirlenen sekiz Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı 15-19 yaş arasında 135 gebe, örneklemini ise araştırmamıza katılmayı kabul eden 120 adölesan gebe oluşturmuştur. Veriler, Görüşme Formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Stresle Başa Çıkma Yolları Ölçeği (SBYÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzde, ortalama, t testi, varyans analizi ve Bonferroni testi kullanılmıştır. Değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 19.0±0.7 olup, %61.7’si uzun süre şehir merkezinde yaşamıştır. %56.7’si ilkokul eğitim düzeyinde, %96.7’si ev hanımıdır. Gebelerin %51.7’sinin görücü usulü ile evlendiği, %74.2’sinin çekirdek aileye sahip olduğu, %35.0’nın depresif belirtiler gösterdiği belirlenmiştir. Gebelerin evlenme şekli ile depresyon düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlılık olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Sonuç: Kadınların sosyo-demografik özelliklerinin ve eğitim düzeyinin düşük olması erken evliliklerin hem nedeni hem de sonucu olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan Gebeler, Stresle Baş Etme Yöntemleri, Depresyon Düzeyleri

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.5

WAYS OF COPING WITH STRESS AND DEPRESSION LEVELS IN ADOLESCENT PREGNANT WOMEN
 
Aim: This study was conducted descriptively to determine the ways of coping with stress and depression levels in adolescent pregnant women. Method: The universe of the study consisted of 135 pregnant women who were between the ages of 15 and 19 and who were registered in eight Family Health Centers that were determined randomly in the city center of Kahramanmaras. The sampling of the study consisted of 120 adolescent pregnant women who accepted to participate in our study. The data were gathered by using the Interview Form prepared by the researchers, the Beck Depression Inventory (BDI), and the Ways of Coping with Stress Inventory (WCSI). The percentage, mean, t-test, analysis of variance, and the Bonferroni test were used to evaluate the data. The level of statistical significance was considered as p<0.05 in the evaluations. Results: The age average of the adolescent pregnant women was 19.0±0.7. Of them, 61.7% lived in city center for a long time; 56.7% were primary education graduates, and 96.7% were housewives. It was determined that 51.7% had an arranged marriage, 74.2% had a nuclear family, and 35.0% of them showed depressive symptoms. It was determined that there is a statistically significant difference between marriage pattern and depression level (p <0.05). Conclusion: Low socio-economic status and low educational level in women are both a cause and result of early marriages.

Keywords: Adolescent Pregnant Women, Ways To Cope With Stress, Depression Levels

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.5

Tam Metin