Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Kadın Hastalıkları  

Ayşe KOYUN, Gizem ERBEKTAŞ
“GEBELİKTE İNTERNET YOLUYLA KARAR ALMA ÖLÇEĞİ”NİN GELİŞTİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, gebelikle ilgili konularda internetin karar almaya etkisini ölçen bir ölçüm aracı geliştirmektir. Yöntem: Metodolojik araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde 276 gebe ile yapılmıştır. Geçerlik için uzman görüşüne dayalı kapsam geçerliği ve yapı geçerliği analizleri yapılmıştır. Güvenirlik için tanımlayıcı istatistikler, iç tutarlılık, alt-üst %27’lik gruplar ve testi yarılama yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: “Gebelikte İnternet Yoluyla Karar Alma Ölçeği”nin uzman görüşüne dayalı kapsam geçerlik indeksi 0.99 bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizinde ölçeğin faktör yüklerinin tümünün 0.40’ın üzerinde ve varyans açıklama oranının %51.5 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin iki faktörden oluştuğu doğrulanmıştır. Ölçeğin madde-toplam korelasyon katsayıları 0.43 ile 0.70 arasındadır. Alt-üst %27’lik grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin Spearman-Brown ve Guttman Split-Half katsayıları 0.77 olarak tespit edilmiştir. Cronbach’s Alpha (α) katsayısı 0,85 bulunmuştur. Sonuç: Gebelikle ilgili konularda İnternetin karar almaya etkisini ölçmek amacıyla geliştirilen ölçeğin yeterli geçerlik ve güvenirlik göstergelerine sahip bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Geçerlik, Güvenirlik, İnternet, Karar Alma

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.6

DEVELOPMENT OF “DECISION MAKING SCALE VIA INTERNET ON PREGNANCY”
 
Aim: The purpose of this study is to develop a measurement tool which measures the impact of the Internet on decision making in pregnancy related issues. Method: A methodological study was conducted at Afyon Kocatepe University Hospital with 276 pregnant women. For the validity, content validity and structure validity analysis were made based on expert opinion. Descriptive statistics, internal consistency, upper and lower 27% groups, and test split methods were used for the reliability. Results: The content validity index based on the expert opinion was found 0.99 for “Decision Making Scale via Internet on Pregnancy”. In explanatory factor analysis, it was determined that the factor loads of the scales were above 0.40 and the variance explanation ratio was 51.5%. It was confirmed that the scale consists of two factors. The item-total correlation coefficients of the scale ranged from 0.43 to 0.70. The difference between the upper and lower 27% group point averages of the scale was found significant. Spearman-Brown and Guttman's Split-Half coefficients of the scale were 0.77; the Cronbach Alpha (α) coefficient was 0.85. Conclusion: It was determined that the scale developed to measure the impact of the Internet on decision making in pregnancy is a measurement tool with sufficient validity and reliability indicators.

Keywords: Pregnancy, Validity, Reliability, Internet, Decision Making

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.6

Tam Metin